Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter

1.1 Personuppgiftsansvarig

People & Stories AB, org.nr 559220-1460, (”People & Stories”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1.2 Vem kontaktar jag vid frågor och när jag vill utöva mina rättigheter?

Frågor/rättigheter

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. 

Personuppgiftsansvarig:

E-post: elin@peopleandstories.se

 

Telefon: 076-834 33 05

 

 

Klagomål 

Om du har synpunkter på vår behandling eller inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). www.imy.se

 

2. INFORMATION TILL REGISTRERADE

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss, till exempel i samband med att ett kundavtal skrivs eller genom att personer kontaktar oss, genom ett kontaktformulär, en anmälan på vår webbplats eller om någon använder våra digitala kanaler. I det här avsnittet informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

2.1 Kontaktpersoner hos kunder

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Om du är kontaktperson och anställd hos någon av våra kunder kommer dina personuppgifter att behandlas i den mån det är nödvändigt för att kontakta kunden, administrera kundförhållandet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot kunden. Behandlingen grundas på People & Stories berättigade intresse av att kunna leva upp till det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos oss. People & Stories kommer också att behandla dina personuppgifter om det behövs för att marknadsföra våra varor och tjänster till kunden med stöd av vårt berättigade intresse.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, bland annat marknadsföring, ekonomi och IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för att People & Stories ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot vår kund.

Överföringar till tredje land

Läs mer under avsnitt 2.5.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Om dina personuppgifter finns som referens i fakturaunderlag kommer de att bevaras i sju år enligt bokföringslagen. Om du avslutar din anställning hos vår kund kommer vi att byta ut dina kontaktuppgifter med din efterträdares uppgifter när vi får information om det från dig eller din arbetsgivare.

Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter. Dessa framgår under avsnitt 3.

 

2.2 Kontaktpersoner hos leverantörer 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Om du är kontaktperson och anställd hos någon av våra leverantörer kommer dina personuppgifter att behandlas i den mån det är nödvändigt för att kontakta leverantören, administrera leverantörsförhållandet och för att People & Stories ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot leverantören. Behandlingen grundas på People & Stories berättigade intresse av att kunna leva upp till det avtal eller det leverantörsförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som vi gör hos leverantören.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till oss, såsom IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som registrerad.

Överföringar till tredje land

Läs mer under avsnitt 2.5.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Om dina personuppgifter finns som referens i fakturaunderlag kommer de att bevaras i sju år enligt bokföringslagen. Om du avslutar din anställning hos vår leverantör kommer vi att radera dina personuppgifter när vi får information om det från dig eller din arbetsgivare.

Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter. Dessa framgår under avsnitt 3.

 

2.3 Besökare till vår webbplats 

People & Stories kan komma att behandla dina personuppgifter om du besöker vår webbplats. Om och i så fall vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror dels på vilka inställningar du har i din egen webbläsare dels på vilka inställningar du gjort när du landade på vår webbplats. Vår webbplats använder sig av kakor (cookies) som är små textfiler som samlar olika typer av information om hur du som besökare använder vår webbplats. 

Du kan läsa om vilka kakor vi använder i vår Cookiepolicy. 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Ändamålet med behandlingen är att People & Stories vill få information om hur vår webbplats används för att kunna utvärdera och förbättra webbplatsen, förstå hur besökare använder den och för att säkerställa funktionaliteten hos webbplatsen. Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse där vi har ett intresse att utforma vår webbplats på ett bra sätt utifrån hur den används. Behandlingen av dina personuppgifter som sker med hjälp av analytiska kakor sker i förekommande fall med stöd av den rättsliga grunden samtycke. 

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom marknadsföringstjänster och andra tekniska tjänster i samband med tillhandahållandet av webbplatsen. 

Google Analytics

Vi vill särskilt informera om att vi använder analysverktyget Google Analytics i syfte att hämta in webbstatistik och förstå användarbeteenden i syfte att bättre forma vårt innehåll på webbplatsen (se mer om ändamålen i vår Cookiepolicy). Mer information om hur Google hanterar data i olika annonsprodukter kan du läsa om här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Analytics lagrar data åt People & Stories i olika länder, bland annat i USA. 

De standardavtalsklausuler som tillämpas när People & Stories använder Googles tjänster hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/.

 

Överföringar till tredje land

Läs mer under avsnitt 2.5.

Lagring och gallring

Se vår cookiepolicy.

Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter. Dessa framgår under avsnitt 3.

 

2.4 Besökare till våra sociala mediekanaler

People & Stories är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi publicerar i våra sociala mediekanaler LinkedIn och Instagram. People & Stories har ett ansvar för att inte olämpliga eller kränkande inlägg publiceras i våra kanaler. Vi kommer i så fall att ta bort sådana inlägg. 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Ändamålet med våra kanaler är att sprida information om vår verksamhet och våra varor och tjänster till befintliga kunder och till potentiella nya kunder. Om du interagerar med någon av våra sociala mediekanaler godkänner du också att motta våra inlägg i ditt eget flöde. Du kan när som helst sluta gilla sidan eller dölja enskilda eller alla inlägg vi gör. Vi kan komma att använda informationen för att kontakta det företag eller den organisation du företräder och informera om våra varor/tjänster. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som på uppdrag av People & Stories levererar stödtjänster till företaget, såsom marknadsföringstjänster. 

Överföringar till tredje land

Om du skriver kommentarer i våra kanaler är vi personuppgiftsansvariga för dem. Om du väljer att interagera med oss på annat sätt i våra sociala mediekanaler ansvarar vi inte för behandlingen av dina personuppgifter, utan det kan i sådana fall vara plattformsleverantören som är ansvarig. Om du vill få information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisar vi till respektive kanal LinkedIn och Instagram. 

Läs mer under avsnitt 2.5.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter som du lämnar i form av interaktioner eller kommentarer där det framgår att du som individ är avsändare kommer att bevaras tills vidare eller tills det att du själv tar bort interaktionen eller kommentaren. Oönskade kommentarer kommer vi i förekommande fall att ta bort löpande.

Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter. Dessa framgår under avsnitt 3.

 

2.5 Överföringar till tredje land

I första hand behandlar vi dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall använder vi leverantörer som behandlar personuppgifter i länder utanför EU/EES, så som USA, till exempel för att skicka nyhetsbrev och för webbanalys. Det krävs särskilda skyddsåtgärder när personuppgifter behandlas i länder utanför EU/EES och därför sker det under förutsättning att det finns stöd enligt lag, till exempel genom att vi med mottagaren av uppgifterna har ingått standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

 

3. DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna utgår från dataskyddsförordningen och de framgår nedan. När du vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta People & Stories, kontaktuppgifter finns under p. 1.2 i denna policy.

Svar från oss inom en månad

När du utnyttjar dina rättigheter är People & Stories utgångspunkt att följa din begäran och återkoppla till dig senast inom en månad från det att du kontaktat oss. Vi kommer alltid att besvara din begäran skriftligen.

Generella undantag från rättigheten

Beroende på vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på och ändamålet med behandlingen kan det finnas undantag eller begränsningar till din möjlighet att utöva dina rättigheter.

Om begäran är uppenbart orimlig eller ogrundad, särskilt med tanke på om den sker på ett återkommande sätt, får People & Stories antingen ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. People & Stories ska i så fall kunna visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

 

3.1 Tillgång till dina personuppgifter, registerutdrag

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Undantag från rättigheten

Det kan finnas bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen medför nackdelar för andra.

 

3.2 Begära rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas hos den personuppgiftsansvariga.

Undantag från rättigheten

Inga särskilda undantag.

 

3.3 Begära att få sina uppgifter raderade

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade.

Undantag från rättigheten

Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller nationell rätt eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk till exempel betalningsanspråk.

 

3.4 Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter begränsas.

Möjligheten till begränsning gäller om: a) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet; b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas i stället begär en begränsning av deras användning; c) den personuppgiftsansvarige behöver inte längre uppgifterna men den registrerade behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller d) den registrerade har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl. 

 

3.5 Begära rätten till dataportabilitet 

Du har rätt att begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Undantag från rättigheten

Rätten till dataportabilitet gäller endast behandlingar som sker med stöd av samtycke enligt artikel 6.1(a) eller artikel 9.1(a) eller med stöd av ett avtal som tecknats med dig enligt artikel 6.1(b).

 

3.6 Begära rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Beroende av ändamålet med behandlingen, har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

3.7 Rätt att invända mot behandling 

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1 f (berättigat intresse). Rätten till invändning gäller bland annat behandling som innebär profilering. 

 

3.8 Rätt att invända mot beslut som enbart grundas på automatiserad behandling

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Undantag från rättigheten

Rättigheten gäller inte om beslutet 

  1. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, 
  2. tillåts enligt lag som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller 
  3. grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.